สหกรณ์ตลาดกลาง

พืชผลการเกษตร

มาบอำมฤต จำกัด

สหกรณ์ต้องการช่วยเหลือสมาชิก ชาวสวนยางจังหวัดชุมพร เพื่อลดต้นทุนการผลิต

1/15 ม.10 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210

e-mail : bprubberpalmoil@gmail.com

สหกรณ์ตลาดกลาง

พืชผลการเกษตร มาบอำมฤต จำกัด

ได้จดทะเบียนครอบคลุมทั้งจังหวัดชุมพร

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ตลาดกลางพืชผลการเกษตร

 • สหกรณ์ต้องการช่วยเหลือสมาชิก ชาวสวนยางจังหวัดชุมพร เพื่อลดต้นทุนการผลิต และลดการสิ้นเปลืองในการใส่ปุ๋ย และเพื่อป้องกันการขโมย น้ำยางของชาวสวนทางสหกรณ์ต้องการทำโปรเจคต้นแบบ โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา(เครื่องกรีดยางอัตโนมัติ) เพื่อให้ได้ปริมาณของน้ำยางที่มากขึ้นและรักษาหน้ายางของต้นยางให้ได้อายุในการกรีดยางได้ยาวขึ้น โดยใช้เครื่องกรีดยางอัตโนมัติ และมีการจัดเก็บน้ำยางที่มีระบบ
 • รับบริการใส่ปุ๋ยให้กับสมาชิกชาวสวนยางโดยใช้เครื่องจักร
 • สหกรณ์รับตัดวัชพืชและปรับพื้นดิน
 • สหกรณ์รับจ้างติดตั้งเครื่องป้องกันการขโมยและมี call center เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ได้ทำข้อตกลงกับบริษัท BP Rubber เข้ามาเป็น Outsource ในการดำเนินการรับค่าแรงและเป็นผู้รับผิดชอบเครื่องจักรหนักทั้งหมด เพื่อรวบรวมน้ำยางบรรจุลงถังจัดเก็บแล้วนำส่งโรงงาน BP Rubber เพื่อผลิตยางแผ่นดิบ เพื่อส่งขายกลับให้กับสหกรณ์ตลาดกลางพืชผลการเกษตร มาบอำมฤต จำกัด ต่อไป
 • สหกรณ์จัดจำหน่ายปุ๋ยให้กับสมาชิกสหกรณ์ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด
 • สหกรณ์จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด
 • สหกรณ์รับจ้างติดตั้งเครื่องป้องกันการขโมยและมี call center เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ได้ทำข้อตกลงกับบริษัท BP Rubber เข้ามาเป็น Outsource ในการดำเนินการรับค่าแรงและเป็นผู้รับผิดชอบเครื่องจักรหนักทั้งหมด เพื่อรวบรวมน้ำยางบรรจุลงถังจัดเก็บแล้วนำส่งโรงงาน BP Rubber เพื่อผลิตยางแผ่นดิบ เพื่อส่งขายกลับให้กับสหกรณ์ตลาดกลางพืชผลการเกษตร มาบอำมฤต จำกัด ต่อไป
 • สหกรณ์จัดจำหน่ายปุ๋ยให้กับสมาชิกสหกรณ์ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด
 • สหกรณ์จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด
 • สหกรณ์จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ถูกกว่าลิตรละ 0.50 บาท ) และผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องให้กับสมาชิกสหกรณ์ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด
 • สหกรณ์รับซื้อยางแผ่นดิบจากสมาชิกในราคาที่ดีกว่าท้องตลาดกิโลละ 0.50 บาท เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก ( ทางสหกรณ์ ทำ Contract กับ บริษัท Gold Rubber ในการรับซื้อที่มีราคาสูงกว่าท้องตลาด กิโลละ 0.50 บาท)
 • สหกรณ์มีวัตถุประสงค์ต้องการนำยางแผ่นดิบหรือน้ำยางสด มาผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยางพาราเกี่ยวกับวงการแพทย์และบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วม และหลังคายาง ตุ๊กตายาง เพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราของประเทศไทยและพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และสิ่งที่สำคัญที่สุดนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยเกษตรกรเพื่อลดการจ้างงานแรงงานต่างชาติ ส่งเสริมแรงงานในประเทศของเราเองให้มีอาชีพ และส่งเสริมคนพิการให้มีอาชีพ(โดยการควบคุมการขึ้น ลง ยางแผ่น โดยการออกแบบใช้เทคโนโลยี และใช้คนพิการเป็นคนควบคุม และนำเทคโนโลยีในการวิเคราะห์คุณภาพยางที่มีความแน่นอนแทนสายตาคนที่ใช้ในการตีเปอร์เซ็นยางในปัจจุบัน